Idź do treści strony
ZIT

W ramach PO PW 2014-2020 w zakresie transportu zbiorowego, priorytetu inwestycyjnego 4e,

przewidziano do realizacji następujące projekty:

1. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności:

a) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP,

b) Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz

ul. Partyzantów),

c) Zakup taboru tramwajowego,

d) Rozbudowa systemu ITS,

e) Rozbudowa systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie.

2. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa:

a) Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym

węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej,

b) Zakup taboru tramwajowego,

c) Rozbudowa systemu ITS.

3. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – projekt rezerwowy:

a) Przedłużenie linii tramwajowej na odcinku Al. Piłsudskiego od ul. Dworcowej do Kościuszki i do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

b) Zakup taboru tramwajowego,

c) Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi

wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 – przejście graniczne Bezledy),

d) Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie,

e) Rozbudowa systemu ITS.

 

Projekt wpłynie na politykę przestrzenną MOF Olsztyna – uspokoi ruch samochodowy w śródmieściu Olsztyna, poprawi jakość publicznego transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego (łańcuchy ekomobilności) oraz w znacznym stopniu wpłynie na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu wpłynie ponadto na zwiększenie spójności całego systemu transportowego MOF, wspólnie z projektami, Mobilny MOF 7b i Ekomobilny MOF obszar funkcjonalny Olsztyna będzie powiązany siecią drogową, która zapewni dostępność zarówno dla mieszkańców MOF, jak i osób z zewnątrz. Całość inwestycji w połączeniu z inwestycjami w drogi gminne i powiatowe doprowadzi ruch w kierunku dróg: ekspresowej S51 i krajowej DK16. Obecnie mieszkańcy poszczególnych miejscowości MOF Olsztyna mają ograniczoną dostępność zarówno do miasta rdzenia, jak i pozostałych miejscowości ze względu na słabą infrastrukturę drogową i transportu publicznego. Realizacja projektu zintegrowanego poprawi komfort przemieszczania się w ramach obszaru funkcjonalnego i umożliwi szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do celu. Zgodnie z wymogami Umowy Partnerstwa projekt pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie” ma charakter kompleksowy. Spełnia jednocześnie wszystkie cele wskazane do realizacji w dokumencie pn. „Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, Dokument wykonawczy”.

Projekt wpisuje się w Cel strategiczny 2: Podniesienie jakości komunikacji zbiorowej i transportu drogowego Strategii MOF, gdzie bezpośrednio wskazano konieczność poprawy jakości połączeń drogowych w MOF Olsztyna oraz dostępności do sieci TEN-T. Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie efektywności układów transportowych Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego, wyrażone przez poprawę jakości świadczonych usług transportu miejskiego oraz zwiększenie jego atrakcyjności, co powinno przełożyć się na wzrost roli publicznego transportu zbiorowego. Ponadto zostanie sprawnie zorganizowany transport, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, zarówno w mieście jak i wewnątrz MOF oraz ułatwiający przemieszczanie do i z obszarów zewnętrznych. Dzięki planowym inwestycjom w zakresie transportu nastąpi przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjonalny element infrastruktury regionu i systemu transportowego kraju, zapewniający dogodne powiązania z innymi regionami i z europejskim  systemem transportowym. Dodatkowo poprawie ulegnie bezpieczeństwo transportu drogowego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dzięki inwestycjom w chodniki, drogi rowerowe czy oświetlenie.

Planowane inwestycje przyczynią się do wypełnienia założeń Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, tj. płynnego poruszania się w miastach, szczególnej dbałości o środowisko naturalne, dostępności transportu miejskiego, zmniejszenia ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości czy poprawy warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w obszarach metropolitalnych. Z kolei, zgodnie z założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wsparciu ulegną rozwiązania integrujące przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich m.in. w zakresie transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych).

 

Pogoda
Śnieg -3°C
Pochmurnie 0°C