Idź do treści strony
ZIT

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do wprowadza skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 utworzono uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych oparty na:

  • działaniach prewencyjnych takich jak: szkolenia pracowników; działania podnoszące poziom świadomości na temat nadużyć finansowych; informowanie o prowadzonych kontrolach projektów,
  • stosowaniu przejrzystego podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania,
  • funkcjonowaniu jednoznacznie sformułowanego kodeksu etycznego,
  • przejrzystych mechanizmach zgłaszania nadużyć finansowych właściwym organom.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Zgodnie z Aneksem Nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel UE może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej.

W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF–owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich.

 

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE za pomocą następujących dróg:

Ponadto, wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl.

Wraz z zawiadomieniem należy dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zarzutów.

 

Pogoda