Idź do treści strony
ZIT

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na wyzwania, jakie niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2014-2020. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn wraz z całym obszarem funkcjonalnym stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, ale żeby konkurował z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągał ,nowych mieszkańców. Koncentracja na wybranych zagadnieniach, których realizacja finansowana będzie w ramach środków z instrumentu ZIT, sprawiłaby, że Strategia nie spełniałaby w pełni swojej funkcji.

Dlatego też postanowiono przygotować dokument obejmujący kompleksowo zagadnienia i problemy mające wpływ na rozwój Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten łączy funkcję strategiczną oraz operacyjną. Składa się z syntetycznej diagnozy wraz z planem strategicznym, wyznaczające ogólne ramy założeń jej realizacji.

Cele rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna:

 1. CEL STRATEGICZNY: OCHRONA I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI
  1.1. Podniesienie jakości zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
  1.2. Budowa efektywnego systemu gospodarki odpadami w MOF – w tym infrastruktury dla tego
  1.3. Ochrona bioróżnorodności na terenie MOF
 2. CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE JAKOŚCI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO
  2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T
  2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego
  2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego
 3. CEL STRATEGICZNY: UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU PRZESTRZENNEGO I KONKURENCYJNOŚCI
  3.1. Wykorzystanie wyjątkowych elementów przestrzeni publicznej dla podniesienia aktywności zawodowej mieszkańców
  3.2. Poprawa systemu bezpieczeństwa
 4. CEL STRATEGICZNY: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
  4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  4.2. Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii
  4.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 5. CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
  5.1. Podniesienie jakości infrastruktury badań i rozwoju
  5.2. Podniesienie jakości edukacji wzmacniającej potencjał konkurencyjny obszaru
  5.3. Stworzenie warunków do powstawania nowych firm oraz rozwoju i umiędzynaradawiania działalności istniejących przedsiębiorstw
 6. CEL STRATEGICZNY: WZROST JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
  6.1. Wzrost jakości organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  6.2. Poprawa jakości usług publicznych na rzecz bezpieczeństwa i aktywności społecznej
  6.3. Integracja i podniesienie jakości systemu usług publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i sportu
 7. CEL STRATEGICZNY: BUDOWA TOŻSAMOŚCI MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
  7.1. Stworzenie wspólnych produktów turystycznych i ich promocja
  7.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego Warmii

Uszczegółowieniem wybranych priorytetów oraz częścią o charakterze operacyjnym jest rozdział opisujący Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na obszarze MOF Olsztyna. Ta część Strategii MOF Olsztyna pełni funkcję tzw. Strategii ZIT i została przygotowana w duchu dokumentu Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, adresowanego głównie do ośrodków wojewódzkich.

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z załącznikami:

 

Pogoda