Idź do treści strony
ZIT

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał 28 kwietnia 2016 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020). Jego członkowie będą czuwali  nad skuteczną realizacją największego w historii regionu finansowego wsparcia –  kwoty ponad 1 miliard 700 milionów euro.

Skład KM RPO WiM 2014-2020:

Komitet składa się z 46 członków, do tego dochodzą ich zastępcy, obserwatorzy i doradcy. Przewodniczącym Komitetu jest Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostali członkowie to reprezentanci  samorządów, strony rządowej, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, środowiska biznesu i partnerzy społeczni. W pracach komitetu monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc funkcję doradczą. Ponadto w posiedzeniach uczestniczą  - w charakterze obserwatorów -  reprezentanci innych instytucji. Pierwsze posiedzenie komitetu zaplanowane jest na 28 maja 2015 r.

Zadania KM RPO WiM 2014-2020:

  • systematyczny przegląd wdrażania RPO WiM 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,
  • analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WiM 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników,
  • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WiM 2014-2020 proponowanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WiM 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Obsługą techniczno-organizacyjną KM RPO WiM 2014-2020 zajmuje się:

 

Sekretariat KM RPO WiM 2014-2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

Biuro Monitoringu

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

www.monitoring@warmia.mazury.pl

Tel. 89 52 19 33

Fax 89 52 19 309

 

Podstawa prawna działania KM RPO WiM 2014-2020:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.,
  • ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z 21 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zdań i kompetencji KM RPO WiM 2014-2020 można znaleźć pod wskazanym adresem.

 

Pogoda