Idź do treści strony
ZIT

Projekt Zdrowy i aktywny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv – ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt będzie realizował dwa priorytety Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 

6.2 Poprawa jakości usług publicznych na rzecz bezpieczeństwa i aktywności społecznej.

W tym przypadku wsparcie przewidziane jest na następujące typy przedsięwzięć:

- świadczenie usług eliminujących dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in.: wsparcie pieczy zastępczej, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny, skierowanych do osób w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji).

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 6 209 366,00 Euro ze środków Unii Europejskiej,

- 584 411,00 Euro ze środków Budżetu Państwa.

 

6.3. Integracja i podniesienie jakości systemu usług publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia

i sportu.

W tym przypadku wsparcie przewidziane jest na następujące typy przedsięwzięć:

- wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 270 000,00 Euro ze środków Unii Europejskiej,

- 25 412,00 Euro ze środków Budżetu Państwa.

Pogoda