Idź do treści strony
ZIT

Projekt Bezpieczny MOF realizowany jest w trybie pozakonkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Projekt realizuje priorytet 3.2  Strategii MOF Olsztyna "Poprawa systemu bezpieczeństwa".

Alokacja ze środków Unii Europejskiej przewidziana na realizację projektu wynosi 7 370 000,00 Euro.

Projekt zakłada wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego, służyć ma podniesieniu jakości życia w MOF Olsztyna. W ramach projektu przewidywana jest realizacja następujących zadań o charakterze inwestycyjnym:

1. Stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa;

2. Stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności;

3. Uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych;

4. Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych;

5. Wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania;

6. Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

 

Strategiczność projektu Bezpieczny MOF wynika z monopolu kompetencyjnego zadań własnych realizowanych przez gminy (ustawa o samorządzie gminnym) i powiat (ustawa o samorządzie powiatowym).

Projekt zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działania służb oraz stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, co wymaga inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania. Dotyczy przedsięwzięć skracających czas reakcji na występujące zjawiska katastrofalne lub awarie. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych oraz udoskonalenie procedur służyć będzie szybkiej wymianie informacji pomiędzy tymi służbami, co usprawni system zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Realizacja projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań, a także umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści, tj. poprawa funkcjonowania służb oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów, wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji opartych na technologiach teleinformatycznych, poprawa organizacji pracy i usprawnienie obsługi zgłoszeń mieszkańców MOF Olsztyna oraz osób czasowo przebywających na jego terenie, podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie świadomości społecznej uzyskanej w wyniku szeroko pojętej edukacji z zakresu prewencji, udoskonalenie procedur współpracy oraz przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ograniczenie liczby wypadków i kolizji, poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów administracji publicznej.

Pogoda