Idź do treści strony
ZIT

Projekt Społeczny MOF realizowany jest w trybie konkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9i – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt realizuje priorytet 6.2 Strategii MOF Olsztyna "Poprawa jakości usług publicznych na rzecz bezpieczeństwa i aktywności społecznej".

 

Alokacja przewidziana na realizację projektu wynosi:

- 10 000 000,00 Euro ze środków Unii Europejskiej,

- 823 529,00 Euro ze środków Budżetu Państwa.

 

Przewiduje się wsparcie dla typu przedsięwzięcia: aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju".

 

Do dnia dzisiejszego w ramach poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 17 876 974,16 zł

Pogoda