Idź do treści strony
ZIT

Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025 stanowi strategiczny dokument przygotowany w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście Olsztynie i jego Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Celem tego dokumentu jest zapewnienie mobilności na wysokim poziomie, przy nadrzędnym udziale komunikacji zbiorowej, alternatywnych form transportu (takich jak ruch rowerowy i pieszy) oraz przy zachowaniu odpowiednich wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Dokument zachowuje spójność z następującymi dokumentami wyższego szczebla:

Białą Księgą Transportu;

Zieloną Księgą: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście;

Krajową Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.);

Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie;

Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;

Umową Partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020;

Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025;

Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan został opracowany w oparciu o Koncepcję dotyczącą planów mobilności w miastach, zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju nr COM(2013)913final (załącznik do Komunikatu komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności
w miastach”) oraz o Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W celu zwiększenia dostępności obszaru miejskiego, jakim jest Miasto Olsztyn, zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniono najważniejsze powiązania funkcjonalne Olsztyna
z gminami ościennymi, jako funkcjonującego miasta i jego obrzeży. Dlatego też, określono obszar MOF Olsztyna jako konieczny do zdiagnozowania mobilności oraz uwarunkowań związanych z jej rozwojem.

Sformułowano także wizję MOF Olsztyna jako obszaru zintegrowanego i konkurencyjnego rozwoju oraz dobrego standardu i jakości życia. Wizja ta osiągnięta zostanie poprzez realizację celów operacyjnych wskazanych w Planie, tj.:

Cel operacyjny 1.1: Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego.

Cel operacyjny 1.2: Integracja systemów transportowych na terenie MOF Olsztyna.

Cel operacyjny 1.3: Rozwój systemu zarządzania ruchem z wykorzystaniem ITS.

Cel operacyjny 1.4: Poprawa jakości dróg na terenie MOF Olsztyna.

Cel operacyjny 2.1: Poprawa warunków dla ruchu MOF Olsztyna.

Cel operacyjny 3.1: Działania edukacyjne w zakresie zwiększenia świadomości na temat zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki prowadzeniu zrównoważonych działań rozwijających mobilność obszaru, zakłada się osiągnięcie spójności przestrzennej. Oznacza to utworzenie takiej sieci komunikacyjnej, która poprawi mieszkańcom komfort przemieszczania się na terenie miasta Olsztyna, gmin oraz pomiędzy jednostkami, z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji. Ponadto, także poprzez ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko i propagowanie proekologicznych rozwiązań stanowiących alternatywę dla samochodów osobowych, możliwe będzie utrzymanie czystego środowiska oraz wysokiej jakości życia.

Plan Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025 z załącznikami:

Pogoda