Idź do treści strony
ZIT

Partnerska Inicjatywa Miast

Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się. Program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizacje polityki miejskiej (PIM) to projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W kontekście realizacji polityki miejskiej SOR wskazuje m.in. na potrzebę zwiększenia komplementarności dokumentów mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy miedzy miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania.

PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego jaki posiadają polskie miasta. Sieć, umożliwiająca wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej, pozwoli na stworzenie bazy dobrych praktyk, wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych zawierających rekomendacje dla polityki krajowej i europejskiej oraz upowszechnienie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami.

Gmina Olsztyn przystąpiła do PIM w zakresie Sieci tematycznej Mobilność Miejska, zgłaszając się do pilotażu programu wskazała trzy podstawowe obszary, nad którymi będzie pracować Lokalne Partnerstwo, aby rozwiązać problemy kongestii w mieście. Są to kwestie związane z:

polityką parkingową, w tym możliwościami wprowadzenia parkingów P&R i B&R oraz optymalizacją systemu parkingowego w centrum Olsztyna,

propagowaniem działań związanych z uruchomieniem kolei aglomeracyjnej co najmniej na terenie MOF Olsztyna,

możliwościami uruchomienia systemu roweru miejskiego.

Lokalne Partnerstwo PIM

Każde miasto sieci zobowiązane jest do utworzenia Lokalnego Partnerstwa PIM, które ma wspierać miasto uczące się w realizacji celów wyznaczonych w sieci. Do Lokalnego Partnerstwa (LP) powinni być włączeni: przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, gminy mające wpływ na rozwój MOF Olsztyna, organizacje społeczne i samorządowe oraz mieszkańcy z obszaru sieci i tematu.

Miejska Inicjatywa Działania (MID)

MID jest dokumentem własnym miasta partnerskiego, który opisuje ścieżkę dojścia do rozwiązania problemu na poziomie lokalnym oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i projektów. Jest on opracowywany wraz z członkami LP i ma zwiększyć wpływ wymiany doświadczeń na poziomie krajowym na działania lokalne oraz nadać konkretną formę rezultatom tych działań.

Plan Ulepszeń (PU)

Plan Ulepszeń to dokument zawierający rekomendacje do prowadzenia polityk krajowych powiązanych z obszarem tematycznym sieci, analizę uwarunkowań prawnych i wypracowanie konkretnych zmian prawnych. PU ma składać się także ze zbioru najlepszych praktyk i studiów przypadków wynikających z obserwacji, wiedzy i doświadczeń wszystkich miast będących w sieci, które ułatwiłyby przyszłe działania w tym zakresie.

 

Partnerzy sieci Mobilności Miejskiej w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast

 

 

 

I spotkanie partnerów sieci w ramach PIM – sieć Mobilność miejska

Spotkanie odbyło się w dniach 19-21 lutego 2018 roku w Gdańsku. Odbyły się sesje wymiany doświadczeń dotyczące:

- włączenia kolei do obsługi aglomeracji (Pomorska Kolej Metropolitarna) finansowanie, realizacja i eksploatacja,

- współpracy międzygminnej w zakresie powierzenia organizacji transportu publicznego (studium przypadku Gdynia i gminy ościenne),

- Innobalitica (wspólny system poboru opłata i jednolita taryfa regionalna),

- wprowadzenie polityki zrównoważonej mobilności w Gdańsku,

- kampania społeczna „Rowerowy maj”,

- Gdański program uspokajania ruchu.

Pomorska Kolej Metropolitalna - wizyta w siedzibie

Kształtowanie polityki zrównoważonej mobilności - spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni

Przystanek kolejowy Jasień

Zintegrowany węzeł przesiadkowy Jasień

Pętla autobusowo-tramwajowa Siedlce

 

II spotkanie partnerów sieci w ramach PIM – sieć Mobilność miejska

Spotkanie odbyło się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku w Olsztynie. Odbyły się sesje wymiany doświadczeń dotyczące:

- tworzenia Lokalnych Partnerstw i Miejskiej Inicjatywy Działania przez miasta uczestniczące w projekcie,

- metodyki przygotowywania i wdrażania lokalnych partnerstw i planów działania (MIDów),

- doświadczeń Gdańska z udziału w projekcie URBACT dotyczącym Mobilności,

- marketingowego spojrzenia na usługi transportu publicznego,

- działania systemu oświetlenia w Olsztynie, w tym systemu „wędrującego światła”.

Spotkanie przedstawicieli PIM oraz MIiR

Wizyta w zajezdni tramwajowej MPK Olsztyn

Węzeł przesiadkowy - Skwer Wakara

Wizyta w Centrum Kierowania Ruchem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Spotkanie warsztatowe (sala CRS Ukiel)

Wizyta studyjna - przejazd rowerami po ścieżkach wzdłuż jeziora Ukiel

Pogoda