Idź do treści strony
ZIT

W ramach PI 4.V Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych - etap I.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 października 2017 roku na  kwotę dofinansowania w wysokości nie większej niż 19 939 697,62 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38 934 295,77 zł, natomiast maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 31 640 599,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 29 września 2016 roku, a zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

Projekt jest komplementarny do projektów realizowanych w ramach PI 4e mających na celu m.in. redukcję emisji szkodliwych substancji. Ograniczenie emisji można uzyskać przede wszystkim poprzez inwestycje w infrastrukturę poprawiającą efektywność energetyczną budynków czy sieci. Zgodnie z Umową partnerstwa zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki służyć mają przede wszystkim działania koncentrujące się na realizacji strategii niskoemisyjnych, tj. w szczególności związane z ograniczaniem emisji pochodzących z budownictwa czy ciepłownictwa. W związku z tym należy prowadzić działania związane z modernizacją energetyczną budynków oraz modernizacją sieci dystrybucji ciepła. Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Ma to doprowadzić do wypełnienia wymagań Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Natomiast inwestycje w sieci ciepłownicze związane są ze zmniejszeniem strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, w efekcie czego doprowadzą do poprawy wydajności systemu ciepłowniczego.

Ponadto, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4.III Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tylko w zakresie mieszkalnictwa wsparcie przewidziane jest dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Priorytet inwestycyjny 4.III w zakresie mieszkalnictwa realizowany w ramach PO IiŚ 2014-2020 przewiduje wsparcie zwrotne projektów. Obszar kwalifikujący do wsparcia głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmuje teren MOF Olsztyna i skierowany jest tylko na projekty w zakresie mieszkalnictwa.

Pogoda