Idź do treści strony
ZIT

Komitet Sterujący ZIT (KS ZIT) został powołany porozumieniem z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, które między innymi miało na celu ustalenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy jego stron.

W skład KS ZIT wchodzą przedstawiciele wszystkich siedmiu gmin MOF a jego pracami kieruje Przewodniczący, którym jest Prezydent Olsztyna.

Decyzje KS ZIT podejmowane są w drodze uchwał a głosowanie odbywa się zgodnie z zasadą zwykłej większości głosów.

 

1. Zadania należące wyłącznie do kompetencji Przewodniczącego Komitetu Sterującego ZIT:

  • kierowanie pracami Komitetu Sterującego,
  • koordynacja działań związanych ze Strategią ZIT.

2. Zadania należące do kompetencji Komitetu Sterującego ZIT:

  • opiniowanie Strategii ZIT oraz jej zmian,
  • opiniowanie kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT,
  • opiniowanie harmonogramu ogłaszania konkursów, szczegółowych opisów priorytetów oraz kryteriów wyboru projektów,
  • opiniowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ZIT,
  • piniowanie listy rankingowej projektów przedkładanych IZ RPO,
  • przedkładanie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT (z projektów w ramach ZIT),
  • opiniowanie innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO,
  • przyjmowanie Strategii ZIT oraz jej zmian w drodze uchwały.
Pogoda