Idź do treści strony
ZIT

Dlaczego aktualizujemy nasze strategie?

 

Każdej strategii rozwoju – miasta czy miejskiego obszaru funkcjonalnego – należy się nieustannie przyglądać, aby mieć pewność że wyznaczone cele i kierunki rozwoju nadal są aktualne. W zmieniającej się szybko rzeczywistości co kilka lat pojawia się konieczność głębszego przeglądu dokumentów strategicznych. Jednym z ważnych powodów jest też rozpoczynająca się wkrótce nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, której polityka spójności od 2004 r. nadaje rytm planowaniu rozwoju w naszym kraju.

Dlatego 7 marca 2019 r. Komitet Sterujący ZIT przyjął uchwałę nr 5/2019 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Tym samym oficjalnie rozpoczęły się prace nad nową wersją najważniejszego dokumentu nadającego kierunek rozwojowi Olsztyna i otaczających go gmin, których bliskość geograficzna wymaga wspólnego namysłu nad wspólnymi wyzwaniami i szansami.

Cele polityki spójności:

 1. Inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza);
 2. Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (transformacja sektora energetycznego, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem);
 3. Bardziej połączona Europa (mobilność i łączność TIK);
 4. Bardziej prospołeczna Europa (europejski filar praw socjalnych);
 5. Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz inicjatyw lokalnych)

Wytyczne krajowe dla instrumentu ZIT

We wrześniu 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało warsztaty dotyczące wykorzystania instrumentu ZIT w nowej perspektywie finansowej UE. Najważniejsze ustalenia z tego spotkania:

 • ZIT sprawdził się w obecnej perspektywie finansowej i powinien być kontynuowany.
 • Konieczne jest pogodzenie wymiaru strategicznego z wdrożeniowym. Strategie ponadlokalne odnoszą się do szerszego kontekstu rozwojowego, podczas gdy sam ZIT powinien pozostać wiązką projektów zintegrowanych, realizowanych wspólnie przez współpracujące samorządy.
 • Strategie ZIT powinny być skoncentrowane na konkretnych problemach i spriorytetyzowane. Rozdrobnienie wsparcia nie jest efektywne. Strategia ZIT nie może być powieleniem programu operacyjnego.

MOF Olsztyna w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030

MOF Olsztyna został wskazany w zaktualizowanej właśnie strategii rozwoju województwa jako tzw. obszar strategicznej interwencji (OSI), czyli obszar, który potrzebuje zewnętrznego wpływu (udostępnienia środków finansowych czy innych działań), aby w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy – także z korzyścią dla całego regionu.

Autorzy tej strategii wyznaczyli dla tego OSI trzy cele strategiczne, które również są uwzględniane w pracach nad aktualizacją zarówno strategii MOF Olsztyna, jak i samego miasta:

 

CelInteligentna produktywnośćKreatywna aktywnośćMocne fundamenty
Oczekiwane efekty interwencji
 • silnie rozwinięte inteligentne specjalizacje
 • wysoka atrakcyjność zamieszkania w skali krajowej
 • rozwinięta przedsiębiorczość kreatywnie wykorzystująca wielokulturowe dziedzictwo regionu
 • projekty społeczne w ramach np. ZIT będące inspiracją dla całego regionu
 • współpraca sieciowa na arenie krajowej i międzynarodowej
 • Olsztyn jako węzeł komunikacyjny o znaczeniu regionalnym
 • nowoczesna aglomeracyjna komunikacja publiczna
Oczekiwana zmiana przestrzenna
 • rozwój powiązań funkcjonalnych w ramach MOF i z pozostałymi gminami powiatu olsztyńskiego
 • zapobieganie emigracji mieszkańców z województwa dzięki konkurencyjnej ofercie pracy
 • zacieśnianie współpracy w ramach MOF
 • rozwój powiązań funkcjonalnych w ramach MOF i z pozostałymi gminami powiatu olsztyńskiego
 • wzrost wewnętrznej spójności komunikacyjnej MOF
 • poprawa połączeń z portem lotniczym Olsztyn-Mazury

 

 

Pogoda