Idź do treści strony
ZIT

Projekt Ekomobilny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych  mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Projekt realizuje następujące priorytety Strategii MOF Olsztyna:

2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego.

2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego

Alokacja ze środków Unii Europejskiej przewidziana na realizację projektu wynosi 19 752 750,05 Euro.

 

Do dnia dzisiejszego podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – kwota wnioskowanego dofinansowania 30 524 222,16 zł
  • Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda - kwota wnioskowanego dofinansowania 13 449 354,76 zł
  • Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – kwota wnioskowanego dofinansowania 5 863 210,49 zł
  • Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo – kwota wnioskowanego dofinansowania 16 660 000,00 zł
  • Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego – kwota wnioskowanego dofinansowania 5 999 686,78 zł

Wymienione inwestycje są częścią projektów kompleksowych, zakładających m.in. budowę infrastruktury drogowej pod transport zbiorowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako uzupełnienie łańcucha ekomobilnosci w gminach MOF Olsztyna. W ramach Ekomobilnego MOF będą realizowane projekty dotyczące mobilności miejskiej. W przypadku realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową muszą to być projekty kompleksowe obejmujące wiele elementów, w tym łańcuch ekomobilności. W projekcie będzie uwzględniony procent większościowy dla kosztów uwzględniających mobilność, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze, pieszo-rowerowe, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride, park&bike, zatoki postojowe, natomiast koszty związane z budową, przebudową dróg będą stanowić mniejszą część wydatków.

Wskazane projekty są zgodne i spełniają warunki określone we wspólnej interpretacji Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej postanowień Umowy Partnerstwa, dotyczących zrównoważonej i intermodalnej mobilności miejskiej (PI 4e).

 

Pogoda