Idź do treści strony
ZIT

18 marca 2016 roku Gmina Olsztyn, będąca reprezentantem Związku ZIT, podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego porozumienie W sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Porozumienie to ma celu powierzenie IP ZIT wykonywanie zadań związanych z realizacją  Działań/Poddziałań RPO WiM 2014-2020 w zakresie ZIT. Porozumienie szczegółowo określa przede wszystkim obowiązki stron oraz zakres kompetencji w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020.

Porozumienie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami:


Pogoda