Idź do treści strony
ZIT

W ramach PO PW 2014-2020 w zakresie transportu zbiorowego, priorytetu inwestycyjnego 4e, dofinansowanie z EFRR uzyskały następujące projekty:

1. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności:

a) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP,

b) Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów),

c) Zakup taboru tramwajowego,

d) Rozbudowa systemu ITS,

e) Rozbudowa systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie.

Umowa na dofinansowanie została podpisana 14 grudnia 2016 roku, gdzie całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 101 663 962,63 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania to 86 414 368,16 PLN nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczął się 23 grudnia 2015 roku a zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Strona projektu

 

2. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa:

a) Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej,

b) Zakup taboru tramwajowego,

c) Rozbudowa systemu ITS.

Umowa na dofinansowanie została podpisana 28 lutego 2017 roku, gdzie całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 208 182 750,23 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania to 176 955 337,69 PLN nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczął się 3 kwietnia 2017 roku a zakończy się 31 marca 2020 r.

Projekty wpłyną na politykę przestrzenną MOF Olsztyna – uspokoją ruch samochodowy w śródmieściu Olsztyna, poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego (łańcuchy ekomobilności) oraz w znacznym stopniu wpłyną na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego. Realizacja projektów wpłynie ponadto na zwiększenie spójności całego systemu transportowego MOF, wspólnie z projektami, Mobilny MOF 7b i Ekomobilny MOF, obszar funkcjonalny Olsztyna będzie powiązany siecią drogową, która zapewni dostępność zarówno dla mieszkańców MOF, jak i osób z zewnątrz. Całość inwestycji w połączeniu z inwestycjami w drogi gminne i powiatowe doprowadzi ruch w kierunku dróg: ekspresowej S51 i krajowej DK16. Obecnie mieszkańcy poszczególnych miejscowości MOF Olsztyna mają ograniczoną dostępność zarówno do miasta rdzenia, jak i pozostałych miejscowości ze względu na słabą infrastrukturę drogową i transportu publicznego. Realizacja projektu zintegrowanego poprawi komfort przemieszczania się w ramach obszaru funkcjonalnego i umożliwi szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do celu. Zgodnie z wymogami Umowy Partnerstwa projekty pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie” mają charakter kompleksowy. Spełniają wszystkie cele wskazane do realizacji w dokumencie pn. „Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, Dokument wykonawczy”.

Projekty wpisują się w Cel strategiczny 2: Podniesienie jakości komunikacji zbiorowej i transportu drogowego Strategii MOF, gdzie bezpośrednio wskazano konieczność poprawy jakości połączeń drogowych w MOF Olsztyna oraz dostępności do sieci TEN-T. Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie efektywności układów transportowych Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego, wyrażone przez poprawę jakości świadczonych usług transportu miejskiego oraz zwiększenie jego atrakcyjności, co powinno przełożyć się na wzrost roli publicznego transportu zbiorowego. Ponadto zostanie sprawnie zorganizowany transport, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, zarówno w mieście jak i wewnątrz MOF oraz ułatwiający przemieszczanie do i z obszarów zewnętrznych. Dzięki planowym inwestycjom w zakresie transportu nastąpi przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjonalny element infrastruktury regionu i systemu transportowego kraju, zapewniający dogodne powiązania z innymi regionami i z europejskim  systemem transportowym. Dodatkowo poprawie ulegnie bezpieczeństwo transportu drogowego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dzięki inwestycjom w chodniki, drogi rowerowe czy oświetlenie.

Planowane inwestycje przyczynią się do wypełnienia założeń Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, tj. płynnego poruszania się w miastach, szczególnej dbałości o środowisko naturalne, dostępności transportu miejskiego, zmniejszenia ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości czy poprawy warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w obszarach metropolitalnych. Z kolei, zgodnie z założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, wsparciu ulegną rozwiązania integrujące przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich m.in. w zakresie transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych).

Pogoda