Idź do treści strony
ZIT

Uchwały Komitetu Stertującego ZIT z 2015 roku:

Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu KS ZIT

Uchwała Nr 2/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 6/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwały Komitetu Stertującego ZIT z 2016 roku:

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 2/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów (harmonogramu naboru wniosków) w ramach ZIT

Uchwały Komitetu Stertującego ZIT z 2017 roku:

Uchwała Nr 1/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 2/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 3/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.05.04.02-IZ.00-28-001/17 (tryb pozakonkursowy) w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2 Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 4/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu naborów wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 7/2017 Komitetu Sterującego ZIT  z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 8/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 9/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 10/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 11/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia oszczędności powstałych w poddziałaniu 5.4.2 Bezpieczny MOF do poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Uchwała Nr 12/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia części alokacji  z poddziałania 11.1.2 do poddziałania 11.2.4

Uchwała Nr 13/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących wydzielenia części alokacji na projekty rewitalizacyjne w ramach konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 0°C
Częściowe zachmurzenie 0°C