Idź do treści strony
ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2015 roku:

Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu KS ZIT

Uchwała Nr 2/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 6/2015 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2016 roku:

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 2/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii ZIT

Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach ZIT

Uchwała Nr 4/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 5/2016 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu ogłaszania konkursów (harmonogramu naboru wniosków) w ramach ZIT

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2017 roku:

Uchwała Nr 1/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 2/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 3/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.05.04.02-IZ.00-28-001/17 (tryb pozakonkursowy) w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.2 Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 4/2017 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 5/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmiany harmonogramu naborów wniosków w ramach ZIT

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 19 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 7/2017 Komitetu Sterującego ZIT  z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 8/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 9/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 10/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 11/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia oszczędności powstałych w poddziałaniu 5.4.2 Bezpieczny MOF do poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Uchwała Nr 12/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia części alokacji  z poddziałania 11.1.2 do poddziałania 11.2.4

Uchwała Nr 13/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących wydzielenia części alokacji na projekty rewitalizacyjne w ramach konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Sterującego ZIT z 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2018 roku:

Uchwała Nr 1/2018 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 29 marca 2018 roku  w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym   konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne,  Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 3/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków  w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 4/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie promocji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez gminy MOF Olsztyna i ich jednostki organizacyjne

Uchwała Nr 5/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 29 marca 2018 roku w sprawie współpracy Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu realizacji projektu w ramach poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 6/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków  w ramach ZIT na rok 2018

Uchwała Nr 7/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 21 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 8/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 12 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04.-IZ.00.28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

Uchwała Nr 9/2018 Komitetu Sterującego ZIT z 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia I Raportu z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna za okres III 2016 - III 2018.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.02-IŻ.00.28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 11/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 12/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 13/2018 z 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania działań Lidera ZIT dotyczących przeniesienia oszczędności powstałych w poddziałaniu 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn do poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2019 roku:

Uchwała nr 1/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 2/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 3/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00.28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 4/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 5/2019 z 7 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Uchwała nr 6/2019 z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-2020

Uchwała nr 7/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2019

Uchwała nr 8/2019 z 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia II Raportu z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna za okres IV 2018 – III 2019

Uchwała nr 9/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 10/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej o ocenę dokonaną przez KOP w ramach procedury odwoławczej listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28.-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 11/2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lidera ZIT o zwiększenie alokacji w konkursie dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz w konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00.-28-001/19 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwieni dostepu do usług społecznych – projekt ZIT Olstyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 12/2019 z 29 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym w naborze nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT z 2020 roku:

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 11 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na 2020 rok

Załącznik do uchwały KS ZIT nr 1/2020 z 11 lutego 2020 r. – Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej do prac nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Załącznik do uchwały KS ZIT nr 2/2020 z 11 lutego 2020 r. – skład Grupy Roboczej do prac nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Uchwała nr 3/2020 Komitetu Sterującego ZIT z 8 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian do harmonogramu naboru wniosków w ramach ZIT na rok 2020

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Pogodnie 20°C