Idź do treści strony
ZIT
21.04.2023 13:09

Nabór kandydatów do Zespołu Opiniującego ds. Strategii MOF Olsztyna

W związku z pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania Lider Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna ogłasza nabór kandydatów do Zespołu Opiniującego.

Zespół Opiniujący ds. przygotowania i wdrażania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, pełni rolę doradczą dla Lidera ZIT oraz Komitetu Sterującego ZIT. Do zadań Zespołu Opiniującego należy: opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania, konsultowanie i proponowanie zmian w tym dokumencie oraz opiniowanie innych dokumentów strategicznych przygotowanych na potrzeby Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Członkami Zespołu Opiniującego mogą być osoby fizyczne reprezentujące:

  • organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
  • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;
  • podmioty działające na rzecz edukacji;
  • przedsiębiorców.

Wszystkie reprezentowane podmioty muszą mieć siedzibę, filię, lub prowadzić działalność
na obszarze MOF Olsztyna (obejmującego gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda i Stawiguda).

Zasady działania oraz wyznaczania składu Komitetu Doradczego określone zostały w Regulaminie funkcjonowania Zespołu Opiniującego ds. przygotowania i wdrażania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. REGULAMIN – LINK

Termin naboru kandydatów wyznacza się od 24 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  • uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i przekazanie drogą pocztową/ePUAP na adres siedziby Biura ZIT, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn;
  • poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go (skan podpisanego dokumentu lub pdf. opatrzony podpisem kwalifikowanym) i przekazanie drogą mailową
    na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu.

 FORMULARZ - link

W sprawach informacyjnych prosimy o kontakt tel. 89 527-31-11 w.249, 393 lub mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje i podmioty zainteresowane rozwojem lokalnym okolic Olsztyna!

Powróć do archiwum
Pogoda