Idź do treści strony

Projekt Ekomobilny MOF realizowany będzie w trybie konkursowym w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych  mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Projekt realizuje następujące priorytety Strategii MOF Olsztyna:

2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T.

2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego.

2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego

Alokacja ze środków Unii Europejskiej przewidziana na realizację projektu wynosi 19 752 750,05 Euro.

 

W ramach projektu planuje się rozwój łańcuchów ekomobilności z uwzględnieniem następujących dróg:

1. Droga gminna w miejscowości Klebark Mały (2P)*,

2. Droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo do skrzyżowania z tzw. Obwodnicą Klebarka Małego (3P),

3. Droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową 1368N w miejscowości Godki przez Porbady do miejscowości Wrzesina – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 527 (1J),

4. Droga powiatowa 1368N od miejscowości Godki do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1203N do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 (2J),

5. Droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez Zalbki do granicy Olsztyna – ul. Wiosenna (2D),

6. Droga gminna od skrzyżowania z drogą wojewódzką 598 do skrzyżowania z drogą powiatową 1372N przez ul. Przyrodniczą, ul. Jeziorną i ul. Rumiankową (1S).

 

Wymienione inwestycje są częścią projektów kompleksowych, zakładających m.in. budowę infrastruktury drogowej pod transport zbiorowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako uzupełnienie łańcucha ekomobilnosci w gminach MOF Olsztyna. W ramach Ekomobilnego MOF będą realizowane projekty dotyczące mobilności miejskiej. W przypadku realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową muszą to być projekty kompleksowe obejmujące wiele elementów, w tym łańcuch ekomobilności. W projekcie będzie uwzględniony procent większościowy dla kosztów uwzględniających mobilność, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze, pieszo-rowerowe, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride, park&bike, zatoki postojowe, natomiast koszty związane z budową, przebudową dróg będą stanowić mniejszą część wydatków.

Wskazane projekty są zgodne i spełniają warunki określone we wspólnej interpretacji Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej postanowień Umowy Partnerstwa, dotyczących zrównoważonej i intermodalnej mobilności miejskiej (PI 4e).

* Podane w nawiasach oznaczenia dróg odpowiadają oznaczeniom na Mapie Drogi w MOF Olsztyna planowane do realizacji w ramach ZIT

Pogoda
Pochmurnie 7°C
Deszcz 8°C