Idź do treści strony
ZIT
20.10.2017 09:10

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne - ilustracja

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Spotkanie ma na celu przedstawienie założeń konkursu, w tym: typów projektów, beneficjentów, grupy docelowej, oraz omówienie kryteriów formalnych, merytorycznych i strategicznych wyboru wniosków.


Termin i miejsce spotkania:

26 października 2017 r.

 

Urząd Miasta Olsztyna

Pl. Jana Pawła II nr 1

10-101 Olsztyn

sala 219

 

godz. 10:00 - 12:00

 

Warunki uczestnictwa:

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Powróć do archiwum
Pogoda