Idź do treści strony
ZIT
26.11.2021 09:44

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii MOF Olsztyna 2030+

Rozpoczęliśmy procedurę udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów: projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, tj. projektem Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się od 26 listopada do 16 grudnia 2021 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, pok. 216, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00;
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, na tablicy ogłoszeń Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich (https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-strategii-i-funduszy-europejskich/)

Uwagi i wnioski do ww. dokumentacji można składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag w siedzibie Urzędu (Pl. Jana Pawła II 1, Kancelaria Ogólna, pok. 20) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. do 16 grudnia 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej i ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektrycznym na adres funduszeeuropejskie@olsztyn.eu.

Uwagi i wnioski złożone po terminie, zgodnie z art. 41 ww. ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków jest Prezydent Olsztyna.

Powróć do archiwum
Pogoda