Idź do treści strony
ZIT
04.11.2016 11:59

Trwa ocena wniosków w konkursie Społeczny MOF

Widok Olsztyna

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła nabór wniosków dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

Zapraszamy uprawnionych beneficjentów do składania wniosków w terminie od 31 października do 9 grudnia 2016 roku

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020 - link do Konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16

AKTUALIZACJA: obecnie trwa ocena wniosków złożonych w konkursie, które przeszły ocenę formalną.

Powróć do archiwum
Pogoda