Idź do treści strony
ZIT
06.05.2021 08:21

Konkurs na usługi społeczne

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu na poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 maja, a kończy 18 czerwca 2021 roku.

Wnioski można składać na dwa typy projektów:

Typ 1 - Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia.

Typ 2 -  Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (uwaga: typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie z typem projektu 1).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 000 000,00 złotych, natomiast maksymalny poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wszelkie informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie RPO WiM 2014-2020 - https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7462/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn-konkurs-nr-rpwm110204-iz00-28-00121

Zachęcamy do składania wniosków.

Powróć do archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Częściowe zachmurzenie 18°C