Idź do treści strony
ZIT
03.10.2017 10:25

Konkurs dla poddziałania 11.2.4 ogłoszony

Podwórka z natury - fot. Paulina Żukowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17

Termin składania wniosków od 30 października do 20 listopada 2017 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, obejmujących działania zmierzające do ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

UWAGA - W ramach konkursu oceniane będą projekty o charakterze ogólnym oraz rewitalizacyjnym.

 

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 26 972 201,64 zł, w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 5 500 002, 43 zł.

Wszystkie podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej
zapraszamy do składania wniosków.

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie RPO WiM 2014-2020 (link).

Powróć do archiwum
Pogoda