Idź do treści strony
ZIT
08.11.2017 14:08

Konkurs dla poddziałania 11.1.2 ogłoszony

Wózek widłowy – źródło: promag.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17

 

Termin składania wniosków od 7 do 28 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących wsparcia dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

 

Uwaga: Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. W ramach konkursu program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 18 598 964,65 PLN (alokacja)

 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie RPO WiM 2014-2020 (link).

Powróć do archiwum
Pogoda