Idź do treści strony
ZIT

W ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie mieszkalnictwa, sieci ciepłowniczych oraz sieci ciepłowniczych dla rozwoju kogeneracji przewidziano następujące projekty:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I.

2. Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II.

3. Zwiększenie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji poprzez przyłączenie nowych obiektów, które będą zlokalizowane na terenie strefy usługowo-gospodarczej Olsztyna G3 do efektywnego systemu ciepłowniczego.

Powyższe projekty są komplementarne do projektów realizowanych w ramach PI 4e mających na celu m.in. redukcję emisji szkodliwych substancji. Ograniczenie emisji można uzyskać przede wszystkim poprzez inwestycje w infrastrukturę poprawiającą efektywność energetyczną budynków czy sieci. Zgodnie z Umową partnerstwa zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki służyć mają przede wszystkim działania koncentrujące się na realizacji strategii niskoemisyjnych, tj. w szczególności związane z ograniczaniem emisji pochodzących z budownictwa czy ciepłownictwa. W związku z tym należy prowadzić działania związane z modernizacją energetyczną budynków oraz modernizacją sieci dystrybucji ciepła. Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Ma to doprowadzić do wypełnienia wymagań Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Natomiast inwestycje w sieci ciepłownicze związane są ze zmniejszeniem strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, w efekcie czego doprowadzą do poprawy wydajności systemu ciepłowniczego.

Ponadto, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4.III Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tylko w zakresie mieszkalnictwa wsparcie przewidziane jest dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Priorytet inwestycyjny 4.III w zakresie mieszkalnictwa realizowany w ramach PO IiŚ 2014-2020 przewiduje wsparcie zwrotne projektów. Obszar kwalifikujący do wsparcia głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmuje teren MOF Olsztyna i skierowany jest tylko na projekty w zakresie mieszkalnictwa.

UWAGA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił KONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 0°C
Częściowe zachmurzenie 0°C