Idź do treści strony
ZIT
11.05.2018 08:41

Wytczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Rodzaje niepełnosprawności - źródło www.zubetschool.zgora.pl

Dbanie o równość szans i niedyskryminację jest jedną z głównych trosk jednostek samorządu terytorialnego, a także jednym z podstawowych celów UE i znajduje odzwierciedlenie w zasadach horyzontalnych realizacji zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, jak i Krajowych Programów Operacyjnych. W związku z powyższym konieczne jest uwzględnianie w planowanych do realizacji zadaniach idei tzw. projektowania uniwersalnego. Projekty dofinansowane z funduszy UE muszą spełniać wymogi Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, których najnowsza wersja obowiązuje od 4 kwietnia 2018 roku. Pomocnym dokumentem do stosowania jest również poradnik pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.

 

Wszystkie wytyczne horyzontalne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju www.miir.gov.pl zakładka Czym się zajmujemy – Fundusze Europejskie – Wytyczne – Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich, zakładka Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich – Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

IP ZIT zleca stosowanie powyższych zasad także w przedsięwzięciach, które nie są dofinansowane ze środków UE, tak aby maksymalnie zwiększyć dostępność realizowanych zadań dla osób z niepełnosprawnościami.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 6°C