Idź do treści strony
ZIT
25.03.2020 12:05

Pakiet antykryzysowy dla funduszy UE na Warmii i Mazurach

 

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął (24.03) pakiet działań antykryzysowych, które mają ograniczyć wpływ pandemii na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Nowe rozwiązania zostały opracowane na podstawie rekomendacji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie będą one skierowane do instytucji realizujących RPO WiM 2014-2020 jako katalog możliwych do zastosowania rozwiązań. Istotne jest, że odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania programu powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką stanowi pandemia, jednak każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Pakiet rozwiązań antykryzysowych obejmuje:

DZIAŁANIA HORYZONTALNE


 • Wydłużenie terminu zakończenia trwających naborów wniosków w przypadkach gdzie zidentyfikowano taką potrzebę.
 • Wprowadzenie w szerszym zakresie pracy zdalnej członków KOP na potrzeby oceny projektów.
 • Do czasu ustąpienia zagrożenia epidemicznego organizowanie prac Komitetu Monitorującego Programu w trybie obiegowym.
 • Możliwość aneksowania umów o dofinansowanie projektów w celu zmiany terminu zakończenia projektu oraz terminów składania wniosków o płatność w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia wynikające z zagrożenia epidemią koronowirusa.
 • Możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych w projektach na wyjazdy służbowe, szkolenia, spotkania, konferencje oraz podobne formy wsparcia, mimo ich odwołania, przeniesienia na inny termin lub skrócenia z powodu zagrożenia epidemiologicznego pod warunkiem zaciągnięcia przez Beneficjenta zobowiązań przed dniem 11 marca 2020 r., uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia oraz udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel wydatków.
 • Urealnienie terminów wykonania czynności kontrolnych, w tym wykonywanie określonych czynności "zza biurka" oraz zmianę rocznych planów kontroli w odniesieniu do kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
 • Analiza wykonalności kontroli, urealnienie terminów wykonania czynności kontrolnych, a do czasu ustąpienia zagrożenia epidemicznego organizacja prac komitetu monitorującego program w trybie obiegowym.


DZIAŁANIA SPECYFICZNE DLA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

 • W przypadku czasowego zawieszenia działalności placówek współfinansowanych z EFS (np. placówki opieki nad dziećmi do lat 3), uznanie za kwalifikowalne kosztów ich funkcjonowania, w tym kosztów personelu, które muszą być poniesione pomimo zawieszenia działalności.
 • W przypadku stypendiów stażowych uznawanie za wystarczające do potwierdzenia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (zgodnie z obowiązującymi przepisami), dotyczących zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż czy konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania z powodu zagrożenia epidemiologicznego jedynie oświadczeń uczestników projektu.
 • W przypadkach, w których powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne lub ponieść dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi projektu z powodu zagrożenia - umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie na potrzeby dostosowania ich zapisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów.
 • W przypadku ostatecznych odbiorców projektu, którym w ramach projektu przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wprowadzenie możliwości czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej bez naruszenia wymogu trwałości, pod warunkiem proporcjonalnego jej przedłużenia o okres zawieszenia.
 • Zachowanie ścisłej współpracy opiekunów projektu z beneficjentami programu.

Zastosowanie wskazanych rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania RPO WiM 2014-2020 powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką stanowi pandemia koronowirusa.

Stosowanie powyższych zasad musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku, obejmującą np. weryfikację, czy beneficjent podjął działania, aby zminimalizować powstałe koszty, w szczególności, czy starał się odwołać spotkania i odzyskania zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy stało się to z odpowiednim wyprzedzeniem.

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego siłą wyższą jest zdarzenie:

a) zewnętrzne - mające swe źródło poza podmiotem, z którego działaniem związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza,

b) niemożliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutną niemożliwość przewidzenia jakiegoś zdarzenia, lecz o mały stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny wydarzeń,

c) niemożliwe do zapobieżenia - nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego następstwom przy zastosowaniu współczesnej techniki.

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 7°C
Częściowe zachmurzenie 19°C