Idź do treści strony
ZIT
19.12.2019 09:23

Kolejne dwa konkursy w osi 11. Włączenie społeczne - RPO WiM 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwóch konkursów:

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20

Termin składania wniosków od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących wsparcia dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Uwaga: Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 000 000,00 złotych, w tym na projekty o typie rewitalizacyjnym – 2 000 000,00 złotych.

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie RPO WiM 2014-2020 (link).

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn – konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20

Termin składania wniosków od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.

W ramach konkursu przewidziane są dwa typy projektów:

TYP 1 - Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Uwaga: typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

Uwaga: Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 3 000 000,00 złotych, w tym na projekty o typie rewitalizacyjnym – 900 000,00 złotych.

Wnioski mogą składać:

·         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

·         jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

·         jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);

·         jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

·         jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

·         organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;

·         podmioty ekonomii społecznej.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie RPO WiM 2014-2020 (link).

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -3°C
Pochmurnie 4°C