Idź do treści strony
ZIT
28.05.2018 08:40

Nowy podręcznik beneficjenta

Zamówienia publiczne

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa opracowała dokument „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”. Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje IK UP. Ma na celu przybliżenie, przede wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem i jego stosowania - link

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo -1°C
Pochmurnie 2°C