Idź do treści strony
ZIT
06.04.2018 10:17

Komunikat dotyczący Poddziałania 11.2.4

Komunikat

Informujemy, że w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne dla Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn  wprowadzone zostały następujące zmiany:

typy projektów – rozszerzono zakres podstawowego wsparcia poprzez skierowanie usług społecznych również do osób starszych i osób z niepełnosprawnością, a także do dzieci i młodzieży, które dotychczas objęte były jedynie wsparciem o charakterze towarzyszącym dla osób zależnych;

grupa docelowa – uzupełniono, zgodnie z charakterem wsparcia udzielanego w ramach usług społecznych o usługi skierowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem;

limity i ograniczenia w realizacji projektów – usunięto pierwszy punkt (tj. „Projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego…”), aby nie powielać zapisów, które są już zawarte w regulaminie konkursu.

Zmiany te wynikają m.in. z aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która nastąpiła wskutek negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Komisją Europejską oraz ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 .

Nowe zapisy będą obowiązywały w najbliższych konkursach ogłaszanych w ramach tego poddziałania.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo -3°C
Pogodnie 1°C